GENEL SATIŞ KOŞULLARI

İş Koşullarımızı PDF dokümanı şeklinde​​​​​​​ indirebilirsiniz.

 

Madde 1 – Genel Hükümler

1.  Yapılan pazarlıklar sırasında kendilerine özellikle atıfta bulunulmamış olsa dahi işbu Satış Koşulları tüm teslimatlara, hizmetlere ve fiyat tekliflerine esastır. Gelecekte yapılacak tüm ticari muamelelere, üzerlerinde açıkça mutabık kalınmamış olsa dahi İş Koşullarımız uygulanır. Yaptığımız teslimatların kabul edilmesiyle birlikte işbu Koşullar kabul edilmiş sayılır.

2.  Müşterilerin aksi yöndeki veya farklı içerikteki koşulları,  söz konusu koşulların tarafımızca yazılı bir belgede açıkça kabul edilmesi kaydıyla uygulanır.

Madde 2 –Fiyat Teklifleri

1.  Çalışanlarımız şifahen yardımcı bir anlaşma yapma ya da yapılmış yazılı bir sözleşmenin içeriğinin ötesine geçen taahhütlerde bulunma yetkisine sahip değildir.

2.  Yardımcı anlaşmaların geçerliliği yazılı olarak onaylanmış olmalarına bağlıdır.  

3.  Belirtilen teslim süreleri yaklaşık olup kesin bir teslim tarihi garanti edilmedikçe tarafımızı bağlamaz.

4.  Aksi yönde bir mutabakata varılmış olmadıkça çizimler, listeler, modeller, planlar ve bilgisayar yazılımları kendi mülkiyetimizde kalır.  Bunlar, bizden önceden izin alınmadan üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz.

Madde 3-Fiyatlar

1.  Fiyatlarımız ticari işletmede teslim (ex works) esasında olup bu fiyatlara KDV, kurulum veya montaj ücretleri ve ambalajlama dâhil değildir. Nakliyat sigortası ücreti veya benzer bir sigortanın ücreti, aksi karara bağlanmadıkça, müşteri tarafından karşılanmak zorundadır. Kısmı teslimatlarda, her teslimat için ayrı fatura düzenlenebilir.

2.  Sözleşme akdedildiğinde fiyatlar üzerinde mutabık kalınmamış ise, teslim tarihinde geçerli fiyatlar uygulanır.

Madde 4 – Ödeme Şartları

1.  Ödemeler, tarafımıza masraf yansıtılmadan, ödeme yerinde yapılmalıdır.

2.  Sipariş teyidinde (başka bir seçenek olarak, faturada) aksi belirtilmedikçe, satış fiyatında indirim yapılması mümkün değildir.

3.  Müşterinin mutabık kalınmış ödeme şartlarına uymaması, temerrüde düşmesi veya müşterinin kredibilitesini azaltacak koşulların ortaya çıkması durumunda tüm alacaklarımız derhal muaccel hale gelir.

4.  Müşterinin kendi alacaklarına istinaden mahsup yapabilmesi için,  söz konusu alacakların aynı sözleşmeden kaynaklanıyor olması şarttır.

5.  Müşteri yalnızca aynı sözleşmeden kaynaklanan alacakları ile ilgili olarak alıkoyma hakkı ileri sürebilir.

6.  Senetle ve çekle ödeme kabul etme mecburiyetimiz yoktur. Kaydedilen alacaklar, ilgili tutarı kullanabileceğimiz tarihten itibaren geçerli olmak üzere kesin ödemeye (yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde değil, getirilmesi halinde ödeme) tabidir.

Madde 5 – Teslim Süresi, Teslimat Önündeki Engeller

1.  Teslim süresi sipariş teyidinin gönderilmesiyle başlar, ancak bu süre, müşteri tüm belgeleri, izinleri, ibranameleri ve parçaları bize sağlamadıkça ve önceden kararlaştırılmış peşinat tarafımıza ödenmedikçe başlatılmaz. Diğer bir ön koşul tüm teknik hususlar hakkında anlaşmaya varılmasıdır. Belirli bir cihazın parçaları ve kurulumu hakkındaki talimatların siparişte belirtilmesi zorunludur. Daha ileriki bir aşamada bildirilen şartnameler teslimatta gecikmelere ve maliyet artışına sebep olabilir, bu sorunlar bize atfedilemez.

2.  Mallar sevk edilmiş veya sevke hazır oldukları tarafımızdan müşteriye bildirilmiş ise teslim süresine riayet edilmiş olur.

3.  Söz konusu olayların kendi tesisimizde mi yoksa taşeronun tesislerinde mi meydana gelmiş olup olmadığına bakılmaksızın, makul ölçüde özen göstermek suretiyle engelleyemeyeceğimiz, öngörülmesi mümkün olmayan ve istisnai olaylar –mücbir sebep halleri (savaş ve felaketler), ham maddelerin tedarikinde gecikme vb.- taşıdığımız yükümlülükleri tamamen yerine getirmemizi engellediği takdirde sözleşmeyi tamamen veya kısmen iptal etme veya teslim süresini söz konusu engelin devam ettiği süre kadar uzatma hakkına sahibiz. Kendi tesisimizde veya tedarikçimizin fabrikasında bir grev veya lokavt olması durumunda da yukarıdaki hüküm geçerlidir. Bu engelleri müşteriye gecikmeksizin bildireceğiz.

Madde 6 –Riskin İntikali

1.  Müşteriyle bir teslimatın taşıma ücreti ödenmiş olarak yapılması kararlaştırılmış olsa dahi,  mallara ilişkin risk, mallar sevke hazır olduktan sonra veya teslim alındıktan sonra intikal edecektir. Ancak bu, sadece kurulum veya montaj kabul edilmediğinde geçerlidir. Özenli bir ambalajlama yapılmasını temin edeceğiz. Ambalajlamada azami dikkat ve tedbir göstereceğiz. Yükleme işlemi azami ihtiyatlılıkla yapılacaktır. Müşterinin talebi üzerine ve ücreti müşteriye ait olmak üzere teslimat konusu mallar kırılmaya, taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara ve yangına karşı sigortalanacaktır.

2.  Müşteri mallarda önemsiz kusurlar olsa dahi malları teslim almakla yükümlüdür. Kusurlardan dolayı ileri sürebileceği talepler saklı kalır. Müşteri için uygun ise kısmi teslimatların yapılması kabul edilebilir.

Madde 7 –Kurulum ve Montaj

Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, her türlü kurulum ve montajda aşağıdaki hükümler uygulanır:

a)  Müşteri masraflar kendisine ait olmak üzere aşağıdakileri zamanında ayarlayacaktır:

1.  personel ve ihtiyaç halinde, gerekli aletlere sahip, gerekli sayıda elektrikçi, metal işçisi ve diğer uzman personel;

2.  gerekli parçalar dâhil olmak üzere, bizim tüm yan işlerin tamamlanması;

3.  montaj yerinin özel koşullarından dolayı gerekli olan ve bizim iş kapsamımızın dışında kalan koruyucu kıyafetler ve diğer koruma tedbirleri.

b)  Personelimizin montaj yerine vardıkları anda çalışmaya başlayabilmesi açısından, kurulumdan veya montajdan önce, işlere başlanması için gereken tüm parçalar elde mevcut olmalı ve hazırlık mahiyetindeki işler tamamlanmalıdır.

c) Kurulum, montaj veya işletmeye alma tarafımıza bağlanamayacak nedenlerle gecikir ise, müşteri, personelin tüm yol masrafları dâhil olmak üzere, gecikme sebebiyle oluşan masrafları ödemek zorundadır.

d) Müşteri kurulumun veya montajın tamamlanmış olduğuna dair yazılı bir belgeyi personelimize derhal vermekle de yükümlüdür.

e) Montaj personelimiz ve başka bir üçüncü şahıs tarafından teslimat, montaj veya kurulum dışında veya müşterinin talebi üzerine yapılmış olan işlerden sorumlu değiliz.

Kurulum veya montaj ayrıca fatura edilecek ise, aşağıdaki hükümler uygulanır:

1.  Müşteri siparişi verdikten sonra çalışma süresi için belirlenmiş ücretleri ve ilave işlere, geceleri, Pazar günleri ve tatillerde yapılan çalışmalara ait ek ücretleri, ağır koşullarda yapılan çalışmalara ait ek ücretleri ve planlama ve kontrol ücretini ödeyecektir.

2.  Bunlara ilaveten, aşağıdaki masraflar da talep edilecektir:

a) yol masrafları, araç-gereç ve bagaj taşıma ücretleri;

b) çalışma saatleri, tatiller ve dinlenme günleri için belirlenmiş günlük ücretler.

Madde 8 – Mülkiyetin Muhafaza Edilmesi

1.  Teslim edilen mallar mutabık kalınan fiyat tamamen ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Bu durum iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler ve gelecekte yöneltilebilecek tüm talepler için geçerli olup çekler bozdurulana kadar devam eder. Müşteri ile aramızda bir cari işlemler hesabı mevcut ise, mülkiyetin muhafazası o hesaptaki bakiye için teminat teşkil eder.

2.  Müşteri çekle ödeme yaptığı ve bunun için kendisine bir finansman senedi verdiğimiz takdirde mülkiyeti muhafaza durumumuz söz konusu senede dayanarak bir talepte bulunamayacağımız ana kadar devam eder.

3.  Normal ticari faaliyetlerin seyri dâhilinde gerçekleşiyor olmak şartıyla, malların müşteri tarafından yeniden satılmasına izin verilebilir. Müşteri, mülkiyeti muhafaza edilen malların yeniden satılmasından kaynaklanan alacaklarını, alım bedeli başta olmak üzere, bize devredecektir. Bu devrin yapılmasını kabul ediyoruz. Müşteri söz konusu devri talebimiz üzerine kendisinin borçlularına bildirmek zorundadır. Müşteri borçlularından alacaklı olduğu miktarları ve borçluların kimliklerini bize bildirmekle yükümlüdür.

4.  Müşteri yeniden satıştan kaynaklanan alacakları tahsil etme hakkına sahiptir. Ödemenin yapılmaması durumunda veya kabul görmüş ticari teamüllere göre alıcıların kredibilitesini azaltacak durumlardan haberdar olduğumuz anda söz konusu hakkı geri alma yetkisine sahibiz.

5.  Muhafaza edilen malların değiştirilmesi ve kullanılması işlemleri, Alman Medeni Kanununun (BGB) 950. Maddesine göre “üretici” konumunda olan bizim adımıza gerçekleştirilir. Muhafaza edilen bir malın bize ait olmayan başka bir ürüne dönüştürülmesi veya böyle bir ürünle karıştırılması halinde, ortaya çıkan yeni üründe, ilgili malın dönüştürme veya karıştırma anındaki net değerinin, muhafaza altındaki tüm mallarımızın net değerine olan oranı ölçüsünde mülkiyet hakkı elde ederiz.

6.  Mülkiyetimiz altında kalan mallar üzerinde taşınır rehini kurulmasına izin verilmez. Muhafaza edilen mallar üzerinde üçüncü şahısların herhangi bir menfaate, özellikle malları haczetme hakkına sahip olması durumunda, müşteri malların mutlak mülkiyetinin bize ait olduğunu belirtmek zorundadır. Bu durum, haciz tutanağının bir kopyası iletilmek suretiyle gecikmeksizin tarafımıza bildirilmelidir.

7.  Müşteri sözleşmenin şartlarına aykırı hareket ederse sözleşmeyi feshetme ve teslim edilen malların iadesini talep etme hakkına sahibiz.

8.  Verilen teminatların paraya çevrilebilir değeri alacaklarımızın toplamını yüzde 20’den daha fazla oranda aşıyorsa, müşterinin talebi üzerine teminatları yeniden ayarlamakla veya serbest bırakmakla yükümlüyüz. Bu iki seçenekten birini seçmekte serbestiz.

Madde 9 – Müşterinin Kusurlara İlişkin Hakları

1.  Başlıca ürünlerin harici tedarikçilerinden olan alacaklarımızı işbu belgeyle müşteriye devrediyoruz. Müşteri, yalnızca tedarikçi üçüncü şahsa bir dava açıp davayı kazanamadığı takdirde bu tedarikçilerin kusurlarından dolayı bizi sorumlu tutabilir. Üçüncü şahıs tedarikçinin idare merkezi yurtdışında ise, mahkeme dışı uzlaşma girişiminin başarısız olması yeterli olacaktır. Müşteri tedarikçilerimize açtığı davaları bize açıklamakla ve istediğimiz takdirde, davayla ilgili gelişmeleri bize bildirmekle yükümlüdür.

2.  Müşteri tüm kusurları yazılı olarak bize bildirmek zorundadır. Söz konusu bildirim gecikmeksizin yapılmalıdır.

3.  Müşteriye talep hakkı verecek bir kusur bildiriminin yapılması durumunda, en az 14 günlük makul bir süre içerisinde bu kusurları düzeltme veya kusurlu malların yerine yenilerini teslim etme hakkına sahibiz. Bu iki seçenekten birini seçmekte serbestiz.  Söz konusu müteakip edim (düzeltme veya yenisiyle değiştirme) ifa edilmediği takdirde müşteri sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu hak sözleşmenin ifasındaki kusurun tamamen önemsiz olmadığı durumlarda mevcuttur. Cayma hakkına ek olarak müşteri aynı zamanda tazminat veya masraf talebinde bulunabilir. Müşterinin Alman Medeni Kanununun 637. Maddesi çerçevesinde kusuru bizzat düzeltme hakkı saklıdır. Müteakip edimin ifa edilmemesine bağlı talepler her kusur için ayrı olarak yerine getirilebilir. Önemsiz kusurlarda müşterinin alım fiyatında indirim yaptırma hakkı yoktur.

4.  Müşteri sözleşmeden cayarsa teslim aldığı malları iade etmek ve diğer taleplere bakılmaksızın, kullanım süresi karşılığında yeterli bir bedel ödemek zorundadır.

5.  Müşterinin müteakip edimin ifası sırasında yapılması gerekli masraflardan, özellikle taşıma, işçilik ve malzeme masraflarından kaynaklanan talepleri kabul edilmez. Malların mutat kullanım şekli söz konusu aktarmayı gerektirmedikçe veya aktarma sözleşmede kararlaştırılmış olmadıkça, müşterinin veya bir üçüncü şahsın istediği teslim yerinin sonradan değiştirilmesi nedeniyle masrafların arttığı durumlar bu kapsamdadır.

6.  Müşterinin talepleri 12 aylık bir zamanaşımı süresine tabidir. Alman Medeni Kanununun 438. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde, 479. maddesinin 1. fıkrasında ve 634a maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde binalar, inşaat malzemeleri, rücu talepleri ve inşaat kusurları ile ilgili olarak kanunen öngörülen daha uzun süreler istisnadır.

Madde 10 –Sorumluluk Sınırlamaları, Zararlar

1.  Sözleşmede yer alan esaslı olmayan yükümlülüklerimizin hafif ihmalden dolayı meydana gelen ihlalinden sorumlu değiliz.

2.  Kasıt içeren, ağır ihmal içeren veya sözleşmedeki esaslı yükümlülüklerin ihlalinin söz konusu olduğu durumlar haricinde, dolaylı zararlara ilişkin sorumluluk taşımıyoruz. Dolaylı zararlara ilişkin sorumluluğumuz yalnızca öngörülebilir zararları kapsar ve olağandışı zararlar için geçerli değildir.

3.  Müşterinin ürün sorumluluğunu düzenleyen kanunlardan veya tarafımıza isnat edilebilir maddi zararlardan veya sağlığa yönelik zararlardan kaynaklanan taleplerinin yanı sıra müşterilerin veya çalışanların maruz kaldığı can kayıpları ile ilgili talepler saklıdır.

4.  Yukarıdaki 9. Maddenin 6. paragrafında belirtilen zamanaşımı süresi, ağır ihmalde bulunduğumuz hallerde veya tarafımıza isnat edilebilir maddi zararların, sağlığa yönelik zararların meydana geldiği veya müşterinin veya çalışanların can kaybına uğradığı hallerde kısaltılamaz.

5.  Sorumluluğun sınırlandırılması veya reddedilmesi ilgili gerçekleri ispat yükümlülüğü tarafımıza aittir.

Madde 11 - Uluslararası Ticari Muameleler

1.  Müşterinin idare merkezi Almanya’da değilse veya tedariki müşterinin yurtdışında bulunan bir şubesine yapıyorsak işbu Satış Koşullarına ilaveten 11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması uygulanır. Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasında düzenlenmeyen hususlar Alman hukukuna göre tayin olunur.

2.  Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

a) Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 46. Maddesinde düzenlenen yeni (ikame) malları teslim etme sorumluluğu, yalnızca, teslim koşullarına riayetsizlik sözleşmenin esaslı ihlaline kabul edilir.

b) Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 52. Maddesi hilafına erken teslimatların yapılması mümkündür.

c) Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 78. Maddesine göre faiz ödenecek ise, oran, Almanya’da geçerli faiz oranına uygun olacaktır. Bu oran, Alman Medeni Kanununun 247. Maddesinde belirtilen gösterge faiz oranından yüzde 8 fazladır.

Madde 12 –İfa Yeri ve Yargı Yetkisi

1.  İşbu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin ifa yeri Bielefeld’dir.

2.  İşbu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm ihtilaflarda yetkili yargı çevresi Bielefeld’dir.  Söz konusu yargı yetkisi, müşterilerin tacir, kamu hukuku tüzel kişisi olduğu ihtilafları veya kamu hukuku çerçevesinde elde bulundurulan diğer varlıkları konu alan ihtilafları kapsar.  Bununla birlikte müşterinin idare merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye başvurma hakkına sahibiz.

3.    Uygulanacak hukuk münhasıran Alman hukukudur.

Madde 13 –Verilerin Korunması 

Müşteriye ait kişisel verileri saklama, aktarma, değiştirme ve silme hakkına sahibiz. İşbu belgeyle, Alman Veri Koruma Kanununun (BDSG) 26. Maddesi uyarınca müşteriye bu konuda bildirim yapılmıştır.